پـســرعـمـوم تـصـادف کـرده بـود ،و تـو ccu بـسـتـری بـود.
مـن رفـتـم بـیـمـارسـتـان تـا از رانـنـده مـاشـیـنـه کـه زده بـود بـهـش بـپـرسـم چـی شـده
مـکـالـمـه ی مـا دوتـا:
مـن: سـلام چـی شـد کـه زدی بـهـش (عـصــبـانـی)
رانـنـده: هـیـچـی بـخـدا داشـتـم راه خـودمـو مـیـرفـتـم 20 تـا سـرعـتـم بـیـشـتـر نـداشـتـم زدم بـهـش (گـریه)
مـن: اگـه 20 تـا سـرعـت داشـتـی کـه ایـن ایـنـجـوری نـمـیـشـد؟
رانـنـده: آخـه وقـتـی زدم بـهـش بـیـن تـیـربـرق و مـاشـیـن مـن گـیـر افـتـاده بـود.
دنـده عـقـب گـرفـتـم کـه آزاد بـشـه یـهـو دیـدم داره با مـخ مـیـاد رو زمـیـن ،
سـریـع دنـده رو یـک کـردم رفـتـم بـه سـمتـش، سـپــرم خـورد تـو صـورتـش بـعـدم هـول شـدم رفـتـم روش
مـن: دیگه داشت از خنده مــیـــشــ....ا....دم بـه خـودم
رانـنـده ی نـیـسـان اسـت دیـگـر گـاهـی دوسـت دارد زیـر بـگـیـرد ^_^


از:جوک اس ام

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 18 بهمن 1394    | توسط: ~×Sαєвуєσg nutella ΣXO×~    |    |
نظرات()